registracia ubytovacieho zariadenia telefonický kontakt na nás

Podmienky použitia

Reprodukcia, prevod, rozširovanie alebo ukladanie častí alebo celého obsahu web stránky Ubytujsa.sk, v akejkoľvek podobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu ActivIT, s.r.o. je zakázané.

Pre Vašu osobnú potrebu je povolené tlačiť kópie výňatkov z Ubytujsa.sk. Pre ďalšie rozširovanie je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa stránky.

Akékoľvek ďalšie použitie, kopírovanie či rozširovanie materiálov uvádzaných na tejto stránke bez písomného súhlasu ActivIT, s.r.o. sa bude považovať za porušenie autorského práva v zmysle platných právnych predpisov a noriem.

Firma ActivIT, s.r.o. vynakladá primerané úsilie, aby informácie uvádzané na stránke, boli presné spoľahlivé a aktuálne, zároveň ale odmieta zodpovednosť za obsah jednotlivých prezentácií uvádzaných na Ubytujsa.sk. Napriek snahe nedokážeme vylúčiť, že sa objavia technické nepresnosti, typografické chyby alebo iné nepresnosti. Odmietame akúkoľvek zodpovednosť za škody vzniknuté užívateľom, z titulu použitia informácií získaných z Ubytujsa.sk

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek bez upozornenia vykonať zlepšenia či iné zmeny v dodávaných produktoch alebo službách a taktiež meniť informácie na Ubytujsa.sk.